Alueviesti 29-2015 - page 17

17
Keskiviikko heinäkuun 15. 2015
TERVAKALLIO
Pieni ja siisti leirintäalue
on konkareiden mieleen
Karavaanarit kehottavat kokeilemaan vaunuelämää. ”Tätä
kautta tutustuu uusiin ihmisiin ja saa ihan oikeita ystäviäkin.”
Pauliina Vilenius
Viileänä ja sateisena kesä-
nä jokaisesta auringonpil-
kahduksesta pitää nauttia.
Perjantaina puoliltapäi-
vin aurinko möllöttää lä-
hes pilvettömällä taivaal-
la, ja vaikka tuuli paikoi-
tellen kiusaakin, ottaa Ter-
vakallion leirintäalueella
viihtyvä tamperelais-pirk-
kalalainen seurue kauniis-
ta säästä kaiken irti.
KESÄ ON MATKAI-
LUAUTOJEN
ja -vaunu-
jen sesonkiaikaa, mutta
tämän joukon vaunut sei-
sovat Tervakalliolla ympä-
ri vuoden.
Viime talvi oli kolmas
Vammalassa.
”Perjantaisin tultiin ja
pyhänä lähdettiin pois.
Samanlaista talvitekemis-
tä täällä on kuin missä ta-
hansa muuallakin, äijät
käy pilkillä ja välillä sau-
Vierailu venyy, kun paikka miellyttää
Varsinkin heinäkuussa yhden yön kävijöitä on paljon, toteaa Tervakallion toimintaa
luotsaava Jarno Nieminen.
Jarkko Sulonen, Jukka Mäkiranta, Marja-Leena Sulonen, Marja Mäkiranta ja Jouko Saarinen viihtyvät Tervakalliolla
ympäri vuoden. Viime talvi oli kolmas Vammalassa. ”Täytyy sanoa, että talviolosuhteet paranevat koko ajan. Ensim-
mäisenä talvena asioilla piti käydä huussissa, mutta nyt saimme invavessan käyttöömme. Aurauspalvelukin on toi-
minut ensiluokkaisesti”, kokeneet karavaanarit kiittelevät.
notaan ja grillataan mak-
karaa”, seurue
Mäkiran-
ta
-
Saarinen
-
Sulonen
jut-
telee.
K A R AVA ANA R I T
OVAT TUNNETUSTI
kaikkien kavereita, mutta
entäs jos jonain päivänä
ei yhtään huvita olla sosi-
aalinen?
”Kyllä täällä täytyy ol-
la”,
Jarkko Sulonen
sut-
kauttaa.
”No ei nyt sentään. Em-
me me ihmettele, jos jo-
ku välillä vetäytyy omiin
oloihinsa”,
Marja Mäki-
ranta
loiventaa.
Toisaalta karavaanarius
sopii mainiosti omissa
oloissaan viihtyvälle.
”Mökille tuppaa usein
väkeä jopa kutsumatta.
Tänne ei tule ei-toivot-
tuja vieraita niin paljon
kuin kesämökille tulisi”,
Sulonen nauraa.
NIIN TERVAKALLI-
ON LEIRINTÄALUE
kuin
Vammalakin saavat koke-
neilta karavaanareilta ke-
huja.
”Leirintäalue on sopi-
van pieni ja siisti, ja täältä
saa takuulla halvimmat ja
herkullisimmat pullakah-
vit. Maisemat ovat kauniit,
keskusta ja tori kävelymat-
kan päässä”, listaa joukko
kuuden Tervakallio-kesän
kokemuksella.
Marja-Leena Sulonen
on kiinnittänyt erityistä
huomiota ystävällisiin ih-
misiin.
”Varsinkin vanhem-
pi väki pysähtyy herkäs-
ti juttelemaan ja vaihta-
maan kuulumisia vieraan-
kin kanssa.”
ASUNTOVAUNU -
MATKAI LU JAKAA
USEIN
mielipiteet kahtia.
Toiset tykkäävät kuin hul-
lu puurosta, toiset eivät
hyppäisi kyytiin mistään
hinnasta. Konkarit kehot-
tavat edes kokeilemaan.
”Tämä on askel telttai-
lusta eteenpäin. Jos tyk-
kää siitä, tykkää varmas-
ti tästäkin. Ilman vaunua
olisi takuulla ainakin pie-
nemmät ympyrät, sillä tä-
tä kautta tutustuu uusiin
ihmisiin ja saa ihan oikei-
ta ystäviäkin.”
Pauliina Vilenius
Tervakallion toimintaa
luotsaavan
Jarno Niemi-
sen
mukaan leirintäalu-
eelle kuuluu hyvää. Aluet-
ta kehitetään määrätietoi-
sesti, ja paikkoja kunnos-
tetaan ja uusitaan.
”Tänä kesänä näkyvim-
piä muutoksia on tapahtu-
nut rannan puustossa, mis-
tä turhat on karsittu pois.
Näkymä esimerkiksi ranta-
mökkien terasseilta on pa-
rantunut huomattavasti.”
Toinen isompi uudistus
tehtiin suurimpaan leirin-
tämökkiin, joka sai koko-
naan uuden sisustuksen ja
suihkukopin.
KAUSIPAIKKALAISIA
TERVAKALLIOLLA ON
tällä haavaa parikymmen-
tä. Niemisen mukaan suu-
rin osa heistä on viihtynyt
alueella jo vuosia.
”Kausipaikkalaisten li-
säksi varsinkin heinäkuus-
sa yhden yön kävijöitä on
todella paljon. Kävijöille
meillä on tarjota alueen
parhaimmat vaunupaikat
vain viisi metriä rannas-
ta, joten monen vierailu
on venynyt useammaksi
yöksi kun paikka on miel-
lyttänyt.”
TÄNÄ KESÄNÄ TER-
VAKALLIO
on järjestä-
nyt risteilyjä yhteistyössä
Vammalan Seurahuoneen
kanssa.
”Ne tuovat hyvää lisäar-
voa alueella majoittuvil-
le. Tilausristeilyjen lisäksi
tarjolla on reittiliikennet-
tä esimerkiksi Kutalan Ka-
sinon markkinoille, ja lai-
vaan pääsee hyppäämään
kyytiin aivan Tervakallion
vierestä. Risteilyjen mah-
dollinen jatkuminen en-
si kesänä riippuu palaut-
teesta.”
Tervakallion rannoille suoritettiin keväällä kasvojenkohotus, kun tur-
ha puusto karsittiin pois. Vaikka uimaranta sijaitseekin leirintäalueen
perällä, on se kaikkien kaupunkilaisten vapaassa käytössä. ”Kannat-
taa tulla rohkeasti portista peremmälle”, Jarno Nieminen kannustaa.
Kannattaa tulla
rohkeasti portista
peremmälle.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...28
Powered by FlippingBook