Mustahaikara eli
nälkäkurki saattoi
pesiä Huittisissa
1700-luvulla.
Torstai elokuun 4. 2005
12
Maamme kaikkien aikojen
mielenkiintoisin lintuhavain-
to mustahaikaran esiintymi-
sestä Huittisten seudulla
1700-luvulla on tullut jälleen
ajankohtaiseksi, kun Simo
Kaikkien aikojen lintuhavainto Huittisista
Keski-Vakkurin suomentama
ja toimittama Ephraim Ca-
reniuksen Huittisten pitäjän-
kertomus vuodelta 1759 jul-
kaistiin aiemmin tänä vuon-
na.
Samalla myös edelleen
käytössä olevalle nälkäkur-
ki-sanalle on saatu taustaa.
Hauska sattuma on se, että
nälkäkurki eli mustahaikara
liittyy näin läheisesti juuri
ruokapitäjänä nykyisin tun-
netun Huittisten menneisyy-
teen.
-Näitä kurkia näkee har-
voin enempää kuin 1-3 vuo-
dessa. Jos niitä näkee ker-
ralla enemmän, on se kan-
san mielestä merkki liialli-
sen sateen aiheuttamasta ka-
dosta, josta nimitys nälkäkur-
ki, Carenius kertoo.
Mustahaikaran esiintymi-
nen Huittisissa 250 vuotta
sitten on ollut ornitologien
piirissä tunnettu asia juuri
Careniuksen kuvauksesta,
mutta nyt tieto on suomen-
noksen myötä tullut päivän-
valoon myös suuremmalle
yleisölle.
Mustahaikara ei kuulu ny-
kyisin pesimälajistoomme,
eikä sen esiintymisestä maas-
samme menneinä aikoina-
kaan olisi tietoa ilman Care-
niuksen kuvausta.
Varmuudella ei voida sa-
noa lajin pesineen Huittisis-
sa, mutta hyvin mahdollista
tämä on, sillä pitäjänkerto-
muksen mukaan se saapui
huhtikuun lopulla ja lähti
elokuuhun mennessä.
Eläintieteilijä K. E. Kivi-
rikko luettelee Suomen lin-
nut -teoksessaan 1948 jou-
kon kotimaisia havaintoja
1800- ja 1900-luvulta, mut-
ta ne koskevat lähinnä yk-
sittäisiä lintuja. Tällainen on
esimerkiksi tieto Noormar-
kussa haukanrautoihin jää-
neestä haikarasta vuodelta
1908.
Poikkeuksen tekee Kirkko-
nummella heinä-elokuussa
1882 nähty mustahaikararyh-
mä, johon kuului neljä yksi-
löä. Kivirikon tiedot eivät
kanna 1700-luvun puolelle.
Pitäjänkertomuksen kuva-
us mustahaikaran esiintymi-
sestä Huittisissa on vakuut-
tava. Laji on kuvailtu tarkas-
ti, suorastaan poikkeukselli-
sen pikkutarkasti ja täsmäl-
lisesti, verrattuna muutami-
en muiden 1700- ja 1800-lu-
vuilla julkaistujen pitäjänker-
tomusten lintukuvauksiin.
Huittisten kirkkoherra, ro-
vasti Nils Idman oli luonnon-
tuntija, joka tunnisti lajin.
Hänellä oli apunaan varsin
tuore teos, Carl von Linnén
kirjoittama Ruotsin eläimis-
töä käsittelevä ja vuonna
1746 ilmestynyt Fauna Sve-
cica -teos.
Carenius viittaakin rovas-
ti Idmanin antamiin tunto-
merkkeihin: -Pää, kaula, sel-
kä, siivet ja pyrstö mustat.
Rinta ja vatsa valkoiset. Nok-
ka ja jalat heleänpunaiset,
kaksi kertaa pitemmät ja pak-
summat kuin muilla kurjil-
la, mutta pyrstö paljon lyhy-
empi kuin niillä. Kooltaan
tämä on pienempi kuin kur-
ki.
Kuvaus lajin esiintymises-
tä on myös pätevä: -Tämä
mustakurki oleilee soilla ja
pitäjän laakeilla niityillä, syö
sammakoita ja vesihyöntei-
Simo Keski-Vakkurin suomentama ja toimittama Ephraim Careniuksen Huittisten pitäjän-
kertomus kertoo mustahaikaran eli nälkäkurjen esiintyneen Huittisissa 1700-luvun alku-
puolella. Lähimmät haikarapesinnät ovat nykyisin Baltiassa. Latviassa 1999 julkaistu kirja
tarjoaa tuoreinta tietoa musta- ja kattohaikaroiden tilanteesta lähialueillamme.
Nälkäkurkia nykyisen
ruokapitäjän alueella
1700-luvulla
siä, joita se etsii vesilätäköis-
tä ja rannoilta, on hyvin ih-
misarka.
Carenius myös kertoo, että
Siperiassa vankeina olleiden
ihmisten mukaan mustakur-
jet ovat siellä hyvin yleisiä.
Baltian linnut
vierailevat meillä
Mustahaikara pesii meitä
lähinnä Baltiassa. Ruotsin
viimeisin pesintä on vuodel-
ta 1954. Lajin levinneisyys
painottuu Euroopan itä- ja
eteläosiin, mutta nämä mus-
tat linnut asuttavat myös Aa-
siaa aina Tyynellemerelle
saakka.
Virossa mustahaikaroita
pesii noin 200 paria, kun kat-
tohaikaroiden määrä siellä on
kymmenen kertaa suurempi.
Latvia taas on yksi maailman
tärkeimmistä mustahaikara-
valtioista, sillä sen metsissä
arvioitiin 1990-luvulla pesi-
vän tuhatkunta lintuparia.Ai-
noastaan joissakin osissa
Valko-Venäjää tiheys saattaa
nousta Latviaa korkeammak-
si.
Meillä laji vierailee lähes
vuosittain, lähinnä huhti-tou-
kokuussa, mutta toisaalta
myös loppukesällä elokuus-
sa. Keväällä tavattujen lin-
tujen muuttomatka on ilmei-
sesti mennyt Baltian yli pit-
käksi, ja loppukesällä näh-
tyjen lintujen taas on ajatel-
tu olevan Suomenlahden ta-
kaa tulleita pesimättömiä
nuoria lintuja.
Kesälläkin mustahaikaras-
ta on toki havaintoja tehty.
Tämä punakoipinen ja -nok-
kainen mustanpuhuva haika-
ra ilmestyi alueellemme kes-
kellä kesää 1996. Se oleske-
li kiikkalaisella pellolla Poh-
janmaantien varressa 14. ke-
säkuuta. Tätä ennen lintu oli
nähty Kiikoisissa, ja 16.6.-
25.7. siitä tehtiin useita ha-
vaintoja Kauvatsan Puurijär-
vellä.
Mustahaikara on koske-
mattomien suometsien ja erä-
maiden lintu. Näillä metsä-
seuduilla se laatii kookkaan
risupesänsä korkealle tuke-
vaan puuhun. Toisin kuin
serkkunsa kattohaikara, se
välttelee ihmisasutusta.
Voikin hyvin kuvitella, että
juuri Huittisten seudulla
1700-luvulla Raijalanjärven
ja Puurijärven alue suurine
rauhallisine soineen ja met-
sineen sekä joenrantaniittyi-
neen on tarjonnut mustahai-
karalle sen vaatimat pesimis-
puitteet.
Hannu Virtanen
OIVALLISIA OSTOKSIA
EDULLISESTI!
RAUTAVEKA
AINA EDULLINEN
TIKKURILA
ulkomaaleista löytyy
varma ratkaisu
jokaiseen kohteeseen
19
,-
3
,-
PISTO-
LAPIOT
Risto Rytin katu 11,Huittinen, puh.(02) 565 701
Avoinna ark.8-17 ja la 9-13
alk.
15
,-
ROLLERI-tapetti
liisteri suoraan seinään
ERIKOISTARJOUS
NYT
rll
Useita kuoseja
TYNNYRI
GRILLI/SAVUSTIN
-30%
Loput pihakalusteet
POISTOHINTAAN
AITAELEMENTIT
5
,90
KOULULAISILLE
REPUT
alk.
19
,90
TUOLIT
sin. ja vihr.
10
,-
KATTOLAATAT
3 m
2
/pkt
alk.
RAJ. ERÄ
RAJ. ERÄ
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...28